Leveringsvoorwaarden: Wij als bedrijf Luisa Parlato Catering hechten grote waarde aan hygiene, mits anders afgesproken en vastgelegd dienen onze geleverde materialen die bij uw bestelling geleverd zijn gereinigd retour te komen. Voor niet tijdig, gedeeltelijk of niet gereinigde materialen, brengen wij Reinigingskosten in rekening, deze vergoeding zal o.a. bestaan uit uurloon voor het reinigen, opruimen, controleren, verzendklaar maken en e.v. extra vervoerkosten.

Breuk/Ontvreemding; ten tijde van het gebruik door opdrachtgever zal bij breuk of ontvreemding van materiaal welk Luisa Parlato Catering verhuurt of ter beschikking stelt, de vervangende waarde van dat materiaal in rekening worden gebracht.

Luisa Parlato Catering is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de bijeenkomst en of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of verwijtbare nalatigheid, van Luisa Parlato Catering, of Van een van haar medewerker.

Als een locatie, niet voldoet aan hygienisch normen waardoor een kruisbestuiving zou kunnen plaats vinden, zijn wij genoodzaakt de opdracht te staken c/q te annuleren. De opdrachtgever is gehouden alle schade en kosten die hieruit voortvloeien te voldoen 100 % aan Luisa Parlato Catering.

Al onze offerte zijn volledig vrijblijvend.

Bij bevestiging van de offerte, dient de opdrachtgever voor akkoord te ondertekenen, en deze terug te mailen.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, en vervoerkosten.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Betalingen vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, anders worden rente percentage in rekening gebracht.

Luisa Parlato Catering brengt in rekening per fles aan kurkgeld.

Het is niet gebruikelijk dat wij voor de totale opstelling van buffetten zorgdragen, voor op-en afbreken brengen wij de extra kosten in rekening.

Personeel dat buffetten, hapjes, e.d. serveert, wordt een personeel tarief berekend.

Bij annulering zullen naast de schadevergoeding de eventuele reeds gemaakte voorbereidingskosten in rekening gebracht.

Bij annulering tot 3 werkdagen voor de afgesproken datum wordt 50 % in rekening gebracht.

Bij annulering korter dan 3 werkdagen voor de afgesproken datum wordt 100% in rekening gebracht.

Wijziging in het aantal opgegeven personen kan tot 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit worden doorgegeven.

Bij opdrachten onder‚ € 1000-, dient 25 % van de offertebedrag vooruit te worden voldaan, op rekeningnummer Postbank nr: 40 67 575

Bij opdrachten boven‚ € 1000-, dient 50 % van de offertebedrag vooruit te worden voldaan, op rekeningnummer Postbank nr: 40 67 575